Advanced Reports v1.2.15+

v1.3.4.1 Rev 02 july 2024